Privacy statement

Privacyverklaring
Bosch thermotechniek, wij vinden het fijn dat u onze websites bezoekt en gebruik maakt van onze mobiele applicaties (samen ook "online-aanbiedingen" genoemd) en stelt uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs.

Bosch respecteert uw privacy
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan onze websites en het gebruik van mobiele applicaties worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gegevensbescherming en informatieveiligheid maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke
Bosch is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens; uitzonderingen staan vermeld in deze privacyverklaring. Dit zijn onze contactgegevens:

Bosch Thermotechniek B.V.
Postbus 3
7400 AA Deventer
consument@nefit.nl

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Principes
Persoonsgegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contract-, boekings- en afrekeningsgegevens die uitdrukking zijn van de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (met inbegrip van IP-adressen) alleen, als hiervoor een wettelijke rechtsgrond bestaat of u ons hiervoor, bijv. in het kader van een registratie, uw toestemming hebt gegeven.

Verwerkte categorieën van gegevens
De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres).
 • Contractuele stamgegevens (bijvoorbeeld contractuele relaties, contractuele of productinteresse).
 • Klantgeschiedenis.
 • Financieel contractbeheer- en betalingsgegevens.
 • Planning en controlegegevens.
 • Transactiegegevens.
 • Opgevraagde informatie (van derden, bijv. bureaus voor kredietinformatie of van openbare adressenbestanden).

Diversen:
 • Eigen reclame en reclame door derden en tevens marktonderzoek en bereikmeting binnen de wettelijk toegestane grenzen of op basis van toestemming. (Rechtsgrondslagen: Toestemming / rechtmatig belang onzerzijds bij direct marketing voor zover deze plaatsvindt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en mededinging).
 • Producten- of klantenenquêtes uitgevoerd via brievenpost. (Rechtsgrondslag: Rechtmatig belang bij de verbetering van producten/diensten). Opm.: Wanneer wij een marktonderzoeksinstituut inschakelen voor enquêtes, zal dit instituut uitsluitend op basis van onze opdracht en volgens onze aanwijzingen te werk gaan.
 • Producten- of klantenenquêtes uitgevoerd via e-mail en/of per telefoon indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. (Rechtsgrondslag: Toestemming). Opm.: Wanneer wij een marktonderzoeksinstituut inschakelen voor enquêtes, zal dit instituut uitsluitend op basis van onze opdracht en volgens onze aanwijzingen te werk gaan.
 • Toezending van een nieuwsbrief via e-mail of als sms/mms met toestemming van de ontvanger. (Rechtsgrondslag: Toestemming).
 • Organisatie van een community voor ingeschreven leden met als doel ervaringen te delen over een User Experience onderzoek of veldtest. (Rechtsgrondslag: Toestemming).
 • Bescherming en verdediging van onze rechten. (Rechtsgrondslag: Rechtmatig belang onzerzijds voor de bescherming en verdediging van onze rechten).
  - Markt- en productinformatie verzamelen en delen.
  - Gebruikerservaringen en -wensen verzamelen en delen.

Log-bestanden
Telkens wanneer u internet gebruikt, verstuurt uw browser bepaalde informatie die wij opslaan in zogeheten logbestanden.

Wij slaan logbestanden kortstondig op om storingen op te sporen en om veiligheidsredenen (bijv. om aanvalspogingen te onderzoeken); daarna verwijderen wij deze informatie weer. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bewaard, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident volledig is onderzocht en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksautoriteiten.

Logbestanden worden ook gebruikt voor analysedoeleinden (zonder of zonder volledig IP-adres). Zie hiervoor de module Webanalyse. In logbestanden wordt in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de online-aanbiedingen.
 • Internetadres van de website van waaruit toegang is verkregen tot de online-aanbieding (zogeheten URL van herkomst of verwijzende URL).
 • Naam van de dienstverlener die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de online-aanbiedingen.
 • Naam van de bestanden of informatie waartoe toegang is verkregen.
 • Datum en tijd en ook de duur van het ophalen van informatie.
 • Hoeveelheid doorgegeven gegevens.
 • Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, onder meer de geïnstalleerde add-ons (bijv. Flash Player).
 • http-statuscode (bijv. "Aanvraag succesvol" of "Bestand niet gevonden").

Kinderen
Dit online-aanbod is niet voor kinderen onder 18 jaar.

Doorgifte van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen doorgestuurd naar andere verwerkingsverantwoordelijken als dit nodig is voor de uitvoering van een contract ingeval wij of de derde een rechtmatig belang hebben bij de doorgifte, of wanneer u toestemming hebt gegeven. Gegevens over de rechtsgrondslagen kunt u vinden in het hoofdstuk Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen. Derden kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn. Wanneer gegevens aan derden worden doorgegeven op grond van een rechtmatig belang, wordt dit uitgelegd in deze privacyverklaring.

Bovendien mogen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorgegeven wanneer wij daartoe gedwongen zijn op grond van wettelijke voorschriften of uitvoerbare administratieve of gerechtelijke bevelen.

Dienstverleners (algemeen)
Wij hebben externe dienstverleners ingeschakeld voor taken als verkoop- en marketingdiensten, contractbeheer, betalingsafhandeling, programmering, gegevenshosting en hotline-diensten. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en bewaken ze regelmatig, vooral wat betreft het zorgvuldig omgaan met en het beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn.

Doorgifte aan ontvangers buiten de EER
Wij kunnen ook persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de EER in zogeheten derde landen. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat de ontvanger voorafgaand aan de doorgifte ofwel een toereikend niveau van gegevensbescherming heeft (bijvoorbeeld op grond van een besluit van de Europese Commissie waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard voor het betreffende land of op grond van het overeenkomen van zogeheten EU-modelcontracten met de ontvanger) ofwel dat u toestemming hebt gegeven voor de doorgifte.

U kunt bij ons een lijst van ontvangers uit derde landen en een exemplaar van de specifiek overeengekomen bepalingen die een toereikend niveau van gegevensbescherming waarborgen, aanvragen. Gebruik hiervoor de informatie in het hoofdstuk Contact.

Opslagduur; bewaartermijnen
In beginsel bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om onze online-aanbiedingen en de daarmee verbonden diensten te verrichten of zolang wij een rechtmatig belang hebben bij het bewaren van de gegevens (wij kunnen bijvoorbeeld nog steeds een rechtmatig belang in direct marketing per post hebben na de uitvoering van een contract). In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij moeten opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. als wij vanwege bewaartermijnen voorgeschreven door fiscale en handelswetten verplicht zijn documenten als contracten en facturen voor een bepaalde termijn beschikbaar te houden).

Door gebruik te maken van de zogeheten twee-kliksoplossing (geleverd door Heise Medien GmbH & Co. KG) beschermen wij u ertegen dat uw bezoek aan onze webpagina's standaard door sociale netwerkaanbieders wordt geregistreerd en verwerkt. Wanneer u een pagina van onze website gebruikt die dergelijke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. Pas als u op de ter beschikking gestelde knop klikt, worden de plug-ins geactiveerd.

Plug-ins van Facebook
Facebook wordt beheerd op het adres www.facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA en op het adres www.facebook.de door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Facebook en hun verschijningsvorm: http://developers.facebook.com/plugins: find information on data protection at Facebook here: http://www.facebook.com/policy.php.

Plug-ins van Twitter
Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Twitter en hun verschijningsvorm: https://twitter.com/about/resources/buttons; find information on data protection at Twitter here: https://twitter.com/privacy.

Plug-ins van Google+
Google+ wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Google+ en hun verschijningsvorm: https://developers.google.com/+/plugins; find information on data protection at Google+ here: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Plug-ins van Pinterest
Pinterest wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest"). Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Pinterest en hun verschijningsvorm: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; find information on data protection at Pinterest here: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Plug-ins van Instagram
Instagram wordt beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Instagram en hun verschijningsvorm: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; find information on data protection at Instagram here: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Plug-ins van YouTube
Deze online-aanbiedingen gebruiken het videoplatform van YouTube dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube is een platform waarmee audio- en videobestanden kunnen worden afgespeeld.

Wanneer u zo'n pagina van onze online-aanbiedingen opent die een ingesloten YouTube-speler bevat, wordt daardoor een verbinding tot stand gebracht met YouTube zodat het video- of audiobestand kan worden verstuurd en afgespeeld. Daarbij worden gegevens aan YouTube doorgegeven als een verwerker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke gegevens door YouTube.

Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, over het verder verwerken en gebruiken van gegevens door YouTube en over uw rechten en uw instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube.

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief met opt-in; Recht op intrekking. In het kader van onze online-aanbiedingen kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. Wij gebruiken hiervoor de zogeheten dubbele opt-in-procedure, waarbij wij u pas een nieuwsbrief per e-mail, mobiele berichtendiensten (zoals bijv. WhatsApp), SMS of pushbericht zullen toesturen, wanneer u van tevoren uitdrukkelijk de activering van de nieuwsbriefdienst hebt bevestigd door het aanklikken van een link in een bericht. Mocht u op een later tijdstip besluiten dat u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u het abonnement op elk moment opzeggen door uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor het via e-mail ontvangen van nieuwsbrieven intrekken door op de link te klikken die wordt verzonden in de e-mail met het betreffende online-aanbod, in voortkomend geval. Dit vindt plaats in de administratieve instellingen. Eventueel kunt u ook contact met ons opnemen. Volg hiervoor de aanwijzingen in het hoofdstuk Contact.

Communities
Wij bieden u de mogelijkheid om lid te worden van een van onze AANBIEDER communities (zoals de NAAM community of het NAAM forum). Daar kunt u zich aanmelden, een gebruikersprofiel aanmaken en met andere leden communiceren. Uw daar gegenereerde gegevens worden alleen gebruikt in het kader van de daar door u gegeven toestemming voor de betreffende marketing-, marktonderzoeks- en servicedoeleinden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Via een invoervenster in de desbetreffende community kunt u kiezen of bepaalde informatie van uw gebruikersprofiel voor alle leden van de community of alleen voor uw "community-vrienden" worden gepubliceerd of privé moeten blijven.

Alle andere gegevens die u in de communities genereert, bijv. door commentaren of foto's in te voeren, zijn automatisch publiek toegankelijk en worden gelinkt met uw gebruikersprofiel.

Externe links
Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden - door aanbieders die niet met ons verbonden zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina die de link bevat) die eventueel bij het aanklikken van de link naar de derden worden verstuurd, omdat het gedrag van derden uit de aard der zaak buiten onze controle valt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens door derden.

Veiligheid
Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende ondernemingen zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wij treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging te garanderen en uw door ons beheerde gegevens te beschermen in het bijzonder tegen de risico's van vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Onze veiligheidsmaatregelen worden al naar gelang de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Rechten van de gebruiker
Informatie over de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in het hoofdstuk Contact. Zorg er daarbij voor dat een ondubbelzinnige identificatie van uw persoon mogelijk is.

Recht op informatie en inzage
U hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie en verwijdering
U hebt het recht om van ons onverwijld rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Dit is niet van toepassing op gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie of boekhouding of die bij wet voor een bepaalde periode moeten worden bewaard. Als inzage van dergelijke gegevens echter niet vereist is, is de verwerking ervan beperkt (zie hieronder).

Verwerkingsbeperking
U hebt het recht te eisen dat - voor zover aan wettelijke vereisten wordt voldaan - de verwerking van uw gegevens wordt beperkt.

Bezwaar tegen gegevensverwerking
U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door ons. Wij zullen de verwerking van de persoonsgegevens staken tenzij wij, volgens wettelijke voorschriften, aantoonbare redenen aanvoeren voor verdere verwerking die buiten uw belangen, rechten en vrijheden vallen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bezwaar tegen direct marketing
Bovendien kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Houd er rekening mee dat er om organisatorische redenen een overlapping kan zijn tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een reeds lopende reclameactie.

Bezwaar tegen gegevensverwerking op basis van de rechtsgrond "rechtmatig belang"
Bovendien hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover dit gebaseerd is op de rechtsgrond rechtmatig belang. Wij staken dan de verwerking van uw gegevens, tenzij wij dwingende rechtmatige gronden volgens de wettelijke voorschriften voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekking van toestemming
Wanneer u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om met onmiddellijke ingang deze toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan uw intrekking blijft hierdoor ongewijzigd.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht de gegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of - indien dit technisch mogelijk is - ons te vragen die gegevens aan een derde over te dragen.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt beroep aantekenen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw woonplaats of uw land of bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor ons. Dit is:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30 (alleen volgens afspraak)
2594 AV Den Haag

Postadres: Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Telefoon: 0900 - 2001 201 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)
Website: http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring te wijzigen als dit vanwege de technologische ontwikkelingen noodzakelijk is. In dergelijke gevallen zullen wij onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Controleer daarom of u beschikt over de laatste versie van onze privacyverklaring, aangezien deze wijzigingen kan ondergaan.

Contact
Ingeval u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons vinden op het adres aangegeven in het hoofdstuk "Verwerkingsverantwoordelijke".

Om uw rechten uit te oefenen en voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en tevens voor het intrekken van uw toestemming kunt u contact opnemen met onze concernfunctionaris voor gegevensbescherming:

Mr. Matthias Goebel
Corporate Commissioner for Data Protection
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 20
70173 Stuttgart

of mailto: Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.

Ingangsdatum: 26.04.2018